Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2013

Νέα σχολική χρονιά...μετ' εμποδίων


Αύριο Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013 ξεκινά η νέα σχολική χρονιά!
Να ευχηθούμε τους μαθητές του σχολείου μας ,αλλά και σε όλους τους μαθητές καλή σχολική χρονιά.

Η νέα σχολική χρονιά όμως προβλέπεται να έχει σύννεφα.
Ξεκινάει με αβεβαιότητα ως προς την εύρυθμη λειτουργία.

Δεν γνωρίζουμε αν όλοι οι εκπαιδευτικού είναι στις θέσεις τους.Φυσικά δεν αναφερόμαστε μόνο στο δικό μας σχολείο.Αυτό όμως που είναι "επικίνδυνο"  για όλους τους μαθητές είναι η καθαριότητα των σχολικών μονάδων.
Η έλλειψη το ανάλογου προσωπικού είναι ένα θέμα που πέταξε σαν μπαλάκι το υπουργείου Παιδείας στους Καλλλικρατικούς δήμους .
Τι γίνεται όμως με το δικό μας σχολείο;
Μέχρι αυτή την στιγμή η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι το πρώτο κουδούνι θα είναι χωρίς καθαρίστρια.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ τ.Α 159/2012): Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 ( Α΄138), όπως είχε αντικατασταθεί, αντικαθίσταται ως εξής: «γ. i) Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου της παραγράφου 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990 (Α΄ 1001), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταρτίζονται για τα διδακτικά έτη 2010&2011, 2011&2012 και 2012 και 2013σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των διατάξεων αυτών. ii) Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2013 και 2014 και εφόσον οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, μπορεί να καλυφθούν με συμβάσεις, που καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. iii) Για το κόστος της απασχόλησης, με συμβάσεις, του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου, για το διδακτικό έτος 2013 και 2014 και εφεξής εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία κατανέμεται, με απόφαση Υπουργού, κατ’ αναλογία στους οικείους δήμους. Μέχρι το ανωτέρω διδακτικό έτος εξακολουθεί να εφαρμόζεται ηπαράγραφος 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.».
Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του ανωτέρω Νόμου: «Με το παρόν άρθρο ρυθµίζεται το ζήτηµα της σύναψης συµβάσεων µίσθωσης έργου του προσωπικού που απασχολείται για τον καθαρισµό σχολικών µονάδων για το διδακτικό έτος 2012-2013, που δεν καλύπτονται από το προσωπικό καθαριότητας, που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις. Με την εν λόγω ρύθµιση παρατείνεται για ένα έτος η αρµοδιότητα των οργάνων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού για την αντιµετώπιση των αναγκών καθαριότητας των σχολικών µονάδων και επιπροσθέτως παρέχεται η δυνατότητα στο Υπουργείο Εσωτερικών να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες κατά τρόπο ώστε οι οικείο Δήµοι να είναι σε θέση από το διδακτικό έτος 2013-2014 και εφεξής να αναλάβουν την αρµοδιότητα σύναψης των εν λόγω συµβάσεων.»
Συνεπώς, η έναρξη άσκησης της αρμοδιότητας των Δήμων για την αντιμετώπιση των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων μετατέθηκε ακόμη μια φορά για το επόμενο σχολικό έτος (2013 – 2014) με παράλληλη παράταση για ένα ακόμη έτος (2012 – 2013) της άσκησης της σχετικής αρμοδιότητας από τα όργανα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Στα πλαίσια της ανωτέρω νομοθετικής διάταξης εκδόθηκε η Απόφαση Υπ. Παιδείας, Θρησκ., Πολιτ. & Αθλητ. 99390/Δ4/ 31.08.2012 (ΦΕΚ 2555/20.09.2012 τεύχος Β’):Ορισμός του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.NE.ΔΙ.ΒΙ.Μ) ως αρμόδιου φορέα για τη σύναψη των συμβάσεων μίσθωσης έργου με καθαριστές/ καθαρίστριες και συνεργεία καθαρισμού στα σχολεία Π/ θμιας και Δ/θμιας σε όλη την επικράτεια.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Άρθρο 6 
Καθαρισμός σχολικών μονάδων
1. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 ( Α'138), όπως είχε αντικατασταθεί, αντικαθίσταται ως εξής:
«γ.i) Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου της παραγράφου 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990 (Α' 1001), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταρτίζονται για τα διδακτικά έτη 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013 σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των διατάξεων αυτών,
ii) Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2013-2014 και εφόσον οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, μπορεί να καλυφθούν με συμβάσεις, που καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
ίii) Για το κόστος της απασχόλησης, με συμβάσεις, του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου, για το διδακτικό έτος 2013-2014 και εφεξής εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία κατανέμεται, με απόφαση Υπουργού, κατ' αναλογία στους οικείους δήμους. Μέχρι το ανωτέρω διδακτικό έτος εξακολουθεί να εφαρμόζεται η παράγραφος 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.».

Το πολύ σοβαρό υγειονομικού ενδιαφέροντος θέμα το παρακολουθούμε και είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε δυναμικά ώστε να δοθεί άμεσα λύση.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου