Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2013

Επιτέλους καθαρό σχολείο

Την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου και ώρα 6.30 πραγματοποιήθηκε η έκτακτη γενική συνέλευση του συλλόγου με θέμα την καθαριότητα του σχολείου.
Βάσει των νομικών πλαισίων το υπουργείο Παιδείας πετούσε το μπαλάκι στους κατά τόπους δήμους.
Το ίδιο ίσχυε και με το δικό μας σχολείο.
Αποφασίστηκε να παρεβρεθούμε στην έκτακτη συνεδρίαση στις 16-9-2013 του δημοτικού συμβουλίου Αμφίκλειας-Ελάτειας.
Στην προσέλευσή μας στο δημαρχείο ο Δήμαρχος Θεόδωρος Ντούρος καθώς και οι επικεφαλείς Ιωάννης Γρίβας και Γεώργιος Γώγος δεσμεύτηκαν με προφορική απόφαση να χρηματοδοτήσει ο Δήμος τον καθαρισμό του σχολείου μέχρι να δοθεί η σχετική εντολή σύμβασης καθαριότητας.
Την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου δόθηκε η παρακάτω ενημέρωση στις σχολικές επιτροπές.
Το παρακάτω έγγραφο μας κοινοποιήθηκε χθες 16-9-2013 κατά την 9η βραδινή.
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Ω Ν Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Σ
Αθήνα,13/09/2013
Αρ. Πρωτ. 606/670/48232
ΠΡΟΣ: Α) ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ.
ΚΟΙΝ: α) ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Γενική ∆/νση ∆ιοίκησης Π.Ε. & ∆.Ε.
∆/νση ∆ιοικ. Υποθέσεων Π.Ε. & ∆.Ε.
Τµήµατα Α & Β
β) Γραφείο Προέδρου Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ
γ) Γραφείο ∆/ντος Συµβούλου Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.
δ) Οµάδα ∆ιοικ. Στήριξης πρ/τος Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ
ε) Οµάδα Οικον. ∆ιαχείρισης πρ/τος Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ
στ) Οµάδα Τεχνικής Στήριξης πρ/τος Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ
ΘΕΜΑ: «Καθαρισµός Σχολικών Μονάδων-συµβάσεις επιχορήγησης σχολικών επιτροπών»
Σχετικά: H µε αριθ .802/171/ 5.9.2013 ψηφισθείσα τροπολογία, σχετικά µε τον καθαρισµό των
σχολικών µονάδων.
Για την αντιµετώπιση των αναγκών καθαριότητας των σχολικών µονάδων µε την έναρξη της νέας
σχολικής χρονιάς λόγω του κατεπείγοντος, την 10/09/2013 ψηφίσθηκε τροπολογία σύµφωνα µε την
οποία η σχετική αρµοδιότητα για τα διδακτικά έτη 2013-2014 και 2014-2015 µετατίθεται από το
Υπουργείο Εσωτερικών στα όργανα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Παρακαλούµε, να προβείτε ΑΜΕΣΑ στη σύναψη συµβάσεων µε καθαριστές-στριες ή συνεργεία
καθαρισµού στις σχολικές µονάδες που δεν καλύπτονται από προσωπικό καθαριότητας που
υπηρετεί σε οργανικές θέσεις.
Το αιτούµενο ποσό χρηµατοδότησης των Σχολικών Επιτροπών, θα ανέρχεται ΑΥΣΤΗΡΑ στο
εγκεκριµένο ποσό της σχολικής χρονιάς 2012-2013 , λαµβάνοντας υπόψη (συγχωνεύσεις
καταργήσεις, συνενώσεις, ιδρύσεις νέων σχολικών µονάδων, συνταξιοδοτήσεις καθαριστών – στριων
µε σύµβαση Ι.∆.Α.Χ) καθώς και την αύξηση των εργοδοτικών εισφορών.
Με την έκδοση σχετικής Υ.Α θα ακολουθήσει από το Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ αναλυτική εγκύκλιος για τα
στοιχεία που θα πρέπει να αποστείλετε προκειµένου για την έγκριση – σύναψη σύµβασης
χρηµατοδότησης.

1 σχόλιο: